BIURO RACHUNKOWE

Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej wszystkich form ewidencji działalności gospodarczej
Czytaj dalej...

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wyceniamy między innymi nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane różnymi obiektami o zróżnicowanym przeznaczeniu
Czytaj dalej...

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W MLS sprzedasz szybciej...
Czytaj dalej...

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
Ponadto Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu nr SK 20/2001 z dnia 2 grudnia 2002 r., uznał zawód rzeczoznawcy majątkowego za zawód zaufania publicznego.

Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" jest prawnie chroniony i mogą się nim posługiwać
wyłącznie osoby, które uzyskały stosowne uprawnienia zawodowe - od dnia wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Centralny rejestr jest dostępny w Internecie pod adresem http://www.transport.gov.pl/2-482c0de8bcdd4.htm

Rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Oprócz wycen nieruchomości w formie operatu szacunkowego, rzeczoznawca ma prawo sporządzania opinii i ekspertyz nie stanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Jest zobowiązany do wykonywania czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany wykorzystywać udostępnione dane, z zachowaniem zasady poufności. W szczególności nie może przekazywać osobom trzecim informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej.

Nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z prawem lub standardami zawodowymi.

Rzeczoznawca majątkowy nie może dokonywać wyceny majątku własnego a także osoby bliskiej, lub innych czynności z zakresu praktyki zawodowej, nie tylko wówczas, gdy istnieje wyraźny zakaz ustawowy, lecz także wtedy gdy mogłoby to wywołać wątpliwości co do obiektywizmu rzeczoznawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy rzeczoznawca pozostaje w stosunku zależności osobistej, lub służbowej w odniesieniu do zamawiającego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Rzeczoznawca majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zawodu.